Asepeyo

Saltar al contenido
  • Nou sistema de liquidació directa - Projecte Cret@Nou sistema de liquidació directa - Projecte Cret@El nou sistema de liquidació directa de cotitzacions a la Seguretat Social (Projecte Cret@) permetrà adoptar a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) un paper actiu en la recaptació, passant d'un model d'autoliquidació a un de facturació, i proporcionarà major informació sobre les cotitzacions a empreses i treballadors a través d'un sistema d'atenció personalitzat i multicanal. [+] Ampliar notícia

  • Memòria Comissió de Prestacions Especials 2016Memòria Comissió de Prestacions Especials 2016La Comissió de Prestacions Especials d'Asepeyo va atendre 5.885 sol·licituds d'ajuda, a les quals es van destinar 12,77 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 15,4 % respecte al que es va concedir l'any 2015, amb una mitjana de 2.169,96 € per persona accidentada. [+] Ampliar notícia

  • Bases i tipus de cotització a la Seguretat Social pel 2015Bases i tipus de cotització a la Seguretat Social pel 2015El Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat l'Ordre ESS/86/2015, de 30 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l'exercici 2015. [+] Ampliar notícia

Accidents de treball i malaltia professional

Assistència sanitària per a treballadors desplaçats a l'estranger

Els treballadors afiliats a Asepeyo i residents a Espanya desplaçats a l'estranger per motius de treball disposen d'un número de telèfon (+34 934 955 182), bàsicament informatiu, que té com a funció:

Donar informació del tràmit administratiu a formalitzar en cas de desplaçament a l'estranger per finalitats laborals. Aquesta informació també es pot sol·licitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social (per via telefònica o a través de la seva pàgina web), a la web d'Asepeyo o a través del seu Servei d'Atenció a l'Usuari. A manera de resum i segons la destinació on vagi el treballadror/a, caldrà tenir en compte:

Tràmit administratiu

Per a totes les destinacions: dirigir-se a la Tresoreria General de la Seguretat Social i emplenar el formularis de sol·licitud TA.200, TA.201, TA.202, TA.203 o TA.204, segons el cas.

Comunitat Econòmica Europea (CEE): Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, República Txeca, Xipre, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, el Regne Unit, Romania i Suècia.

Quan un treballador es desplaci a un país de la CEE, abans de fer el desplaçament, l'empresa o ell mateix haurà de gestionar davant les Direccions Provincials o Administracions de la SS el formulari TA.203 (per a desplaçaments de fins a 24 mesos) o el TA.204 (per a desplaçaments superiors a 24 mesos i altres supòsits), a tramitar en els Serveis Centrals de la Tesorería General de la Seguretat Social. També s'haurà de gestionar la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) a través de l'INSS o telemàticament a l'adreça:

Sol·licitud i renovació de Targeta Sanitària Europea

Espai Econòmic Europeu (EEE): Islàndia, Liechtenstein i Noruega.

Suïssa (solament per a treballadors amb nacionalitat de la CEE).

Per a treballadors desplaçats a països de l'EEE i Suïssa, l'empresa o el treballador/a, haurà de gestionar davant la Tresoreria General de la Seguretat Social el formulari TA.200. També s'haurà de gestionar la Targeta Sanitària Europea (TSE) a través de l'INSS o telemàticament a l'adreça:

Sol·licitud i renovació de Targeta Sanitària Europea

En tots dos casos el sistema d'assistència sanitària serà el vigent al país de destinació.

Països no comunitaris amb conveni bilateral: Andorra, l'Argentina, Austràlia, el Brasil, Canadà, Xile, Colòmbia, l'Equador, els Estats Units, Filipines, el Marroc, Mèxic, Paraguai, Perú, República Dominicana, Rússia, Tunísia, Turquia, Ucraïna, Uruguai i Veneçuela.

Quan un treballador/a es desplaci a qualsevol altre país, abans de fer el desplaçament, l'empresa haurà d'emplenar el formulari TA.200. Els treballadors que es desplacin a països amb conveni bilateral hauran d'emplenar també el formulari corresponent al país de desplaçament (vegeu l'enllaç) i gestionar-los davant la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Formularis de treballadors desplaçats

En resum (premeu en l'enllaç per obrir el formulari):

  • TA:200: Sol·licitud de manteniment de la legislació espanyola de la Seguretat Social a qualsevol país del món excepte als països de la CEE.
  • TA.201: Sol·licitud de manteniment de la legislació espanyola de Seguretat Social quan s'exerceix l'activitat professional en més d'un país excepte en els de la CEE.
  • TA.202: Pròrrogues de sol·licitud de manteniment de la legislació espanyola de Seguretat Social per a treballadors desplaçats.
  • TA.203: Sol·licitud de manteniment de la legislació espanyola de la Seguretat Social. Desplaçaments a un o a diversos països de la CEE per un període de fins a 24 mesos.
  • TA.204: Sol·licitud de manteniment de la legislació espanyola de la Seguretat Social. Desplaçaments a un o a diversos països de la CEE per un període de més de 24 mesos i altres supòsits.

Si el treballador/a ha rebut prestacions sanitàries per contingència laboral en un estat membre de la CEE, EEE o Suïssa sense haver presentat la Targeta Sanitària Europea, ja treballador/a, ja 'empresa hauran d'abonar les despeses generades i, posteriorment, sol·licitar el seu reintegrament a la mútua d'AT i MP, aportant l'oportuna documentació justificativa. S'actuarà igual en els casos de països amb conveni bilateral amb inclusió d'assistència sanitària. En tot cas s'utilitzaran sempre els serveis sanitaris públics, excepte en cas d'urgència vital.

Als països sense conveni bilateral d'assistència sanitària, les despeses per les prestacions sanitàries rebudes seran abonades per l'empresa al centre sanitari que les hagi prestat, actuant posteriorment de la mateixa manera abans descrita per al seu reintegrament.

Assistència sanitària

En cas d'accident laboral, el treballador/a pot recórrer al número de telèfon a dalt esmentat i informar del succés. En funció de la possible gravetat de la lesió, serà atès per un equip mèdic que valorarà la situació i, de ser mèdicament necessari, s'activarà el seu trasllat a un centre sanitari públic. A partir d'aquest moment, la persona lesionada passarà a dependre de la sanitat del país on estigui desplaçat. En els casos de gravetat o d'ingrés hospitalari, aquest servei d'assistència telefònica també s'encarregarà de sol·licitar els informes mèdics adients, que, a través del Servei d'Atenció a l'Usuari, es remetran al centre assistencial d'Asepeyo responsable de l'empresa, perquè dugui a terme el seguiment del procés. En els casos lleus, s'aconsellarà que s'acudeixi al centre sanitari públic més proper al del treballador/a accidentat, utilitzant els mitjans propis.

No s'avançarà cap import per l'assistència sanitària rebuda, excepte que s'hagi activat per aquest servei d'assistència telefònica un trasllat sanitari d'urgència, des del lloc de l'accident al centre sanitari. En aquest últim cas, l'import que generi aquest trasllat es facturarà, posteriorment, al centre responsable de la Mútua.

Per als països de la CEE, EEE, Suïssa i aquells que tinguin conveni bilateral, amb inclusió de l'assistència sanitària: Andorra, Brasil, Xile i l'Equador; i per al Marroc, Perú i Tunísia, en els quals solament es contempla l'assistència sanitària per als treballadors nacionals d'aquests països, empleats/assegurats a Espanya i desplaçats al seu país, hauran d'utilitzar, si es necessiten, els serveis sanitaris públics o concertats, els quals realitzaran el tràmit de la facturació a través dels organismes oficials (a Espanya, l'INSS, i a l'altre país, l'organisme anàleg). En el cas d'utilitzar centres privats al marge del sistema sanitari del país de destinació, el treballador/a o empresa hauran d'assumir el cost de l'assistència sanitària rebuda, sense possibilitat de reintegrament de despeses, excepte en els casos d'urgència vital.

Per als països amb conveni bilateral sense la inclusió d'assistència sanitària: l'Argentina, Austràlia, Canadà, Colòmbia, els Estats Units, Filipines, el Marroc (excepte treballadors amb nacionalitat marroquina), Mèxic, Paraguai, Perú (excepte treballadors amb nacionalitat peruana), República Dominicana, Rússia, Tunísia (excepte treballadors amb nacionalitat de Tunis), Turquia, Ucraïna, Uruguai, Veneçuela i els de la resta de món no esmentats anteriorment, hauran d'utilitzar també els serveis sanitaris públics i fer efectius els imports de l'assistència sanitària rebuda. Aquests imports seran reintegrats, per la mútua d'AT i MP en els casos de contingència laboral, prèvia presentació de l'oportuna documentació.

Observacions

Els consolats d'alguns països d'aquest últim grup poden exigir, per a l'expedició del corresponent visat, la presentació d'una pòlissa de cobertura de salut (a contractar amb qualsevol companyia d'assegurances).

Repatriació

Si el treballador/a accidentat/ada queda ingressat en una institució hospitalària a l'estranger, el servei mèdic de la mútua valorarà la conveniència del seu trasllat o repatriació.

Asepeyo solament assumirà les despeses ocasionades amb motiu d'un trasllat o repatriació duta a terme com a part del procés assistencial, i sempre que hi hagi prescripció mèdica que així ho aconselli. En el cas que el treballador/a pugui rebre el tractament inicial o complet a l'estranger, i no hi hagi motiu mèdic que recomani el retorn del pacient (encara que el treballador/a estigui de baixa mèdica i vulgui tornar al seu domicili mentre duri el procés de curació), la mútua no podrà assumir legalment les despeses derivades del trasllat o repatriació. Aquests han d'anar a càrrec de l'empresa.