Asepeyo

Saltar al contenido
 • Nou sistema de liquidació directa - Projecte Cret@Nou sistema de liquidació directa - Projecte Cret@El nou sistema de liquidació directa de cotitzacions a la Seguretat Social (Projecte Cret@) permetrà adoptar a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) un paper actiu en la recaptació, passant d'un model d'autoliquidació a un de facturació, i proporcionarà major informació sobre les cotitzacions a empreses i treballadors a través d'un sistema d'atenció personalitzat i multicanal. [+] Ampliar notícia

 • Memòria Comissió de Prestacions Especials 2015Memòria Comissió de Prestacions Especials 2015La Comissió de Prestacions Especials d'Asepeyo va atendre 5.472 sol·licituds d'ajuda, a les quals es van destinar 11.069.121,77 €, la qual cosa suposa un increment del 6,4 % respecte al que es va concedir l'any 2014, amb una mitjana de 2.022,87 € per persona accidentada. [+] Ampliar notícia

 • Bases i tipus de cotització a la Seguretat Social pel 2015Bases i tipus de cotització a la Seguretat Social pel 2015El Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat l'Ordre ESS/86/2015, de 30 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l'exercici 2015. [+] Ampliar notícia

Accidents de treball i malaltia professional

Assistència sanitària en accidents de treball

La infraestructura sanitària d'Asepeyo garanteix una completa assistència als accidentats. Contem amb mitjans propis des de la primera cura i atenció d'urgències, fins a la intervenció quirúrgica i la rehabilitació.

Asepeyo facilita els següents serveis:

 • Prestacions sanitàries: Assumim l'assistència sanitèria amb mitjans propis i externs (hospitalització, cirurgia, rehabilitació, etc.), així com els costos de les proves complementàries, del material de cures i de farmàcia durant el procés de tractament del pacient.
 • Control u seguiment assistencial: A fi de controlar i reduir l'efecte negatiu que sobre la productivitat i la competitivitat tenen les baixes laborals i la seva durada, Asepeyo posa especial atenció en la qualitat assistencial i els processos de baixa; assessora les empreses envers aquests aspectes establint-ne mecanismes de control. Heus-ne aquí uns quants:
  • Unitat de Valoració Funcional

   Asepeyo és la mútua pionera en la implantació d'Unitats de Valoració Funcional (UVF) en alguns dels seus centres assistencials.

   L'objectiu prioritari és la valoració funcional del pacient i la seva capacitació laboral. Per això, s'utilitzen aplicacions biomecàniques d'anàlisi quantitativa i qualitativa de l'estat funcional del pacient, i els resultats es comparen amb els de la població general. També col·labora en l'avaluació del grau de discapacitat del treballador després d'una lesió determinada, a més del seu control evolutiu, si existeix tractament. Ajuda a identificar la durada dels processos de recuperació i a assegurar la reincorporació laboral en el moment adequat, fet que garanteix el benestar del treballador.

   La Unitat es basa en l'ús de la biomecànica, una disciplina científica que utilitza els coneixements de la mecànica, l'enginyeria, l'anatomia, la fisiologia i altres matèries per a l'estudi del comportament del cos humà..

   Proves que es porten a terme:

   • Anàlisi de l'amplitud del moviment articular
   • Balanç muscular dels grups musculars de les 4 extremitats
   • Potència muscular de la mà
   • Anàlisi de la marxa
   • Valoració de l'equilibri postural
   • Valoració funcional del raquis lumbar i cervical

   Diagnòstics:

   • Detecció de la pèrdua de la mobilitat articular
   • Pèrdua de força muscular
   • Alteracions de la marxa
   • Alteracions de l'equilibri
   • Alteracions de la funció de la columna lumbar i cervical

   Beneficis:

   • Fa millorar la planificació del tractament i la modificació del seu plantejament o aconsella la seva interrupció.
   • Controla l'evolució i el progrés del tractament en el pacient, la valoració prequirúrgica i la postquirúrgica.
   • Realitza rehabilitació de l'equilibri.
   • Serveix de prova pericial i de suport en el peritatge de valoració d'incapacitats.
   • Detecta pacients la simptomatologia dels quals no es relacioni amb les dades obtingudes en les proves funcionals realitzades.

   Asepeyo disposa d'Unitats de Valoració Funcional a:

   • Hospital Asepeyo Coslada (Madrid)
   • Hospital Asepeyo Sant Cugat (Barcelona)
   • Hospital de dia Asepeyo Cartuja (Sevilla)
   • Centro assistencial de Las Palmas de Gran Canària
   • Centro assistencial de Valladolid
  • Unitat de Rehabilitació Cardíaca.

   Asepeyo ha implantat les Unitats de Rehabilitació Cardíaca per portar a terme aquelles actuacions destinades al tractament, seguiment i rehabilitació dels treballadors que han patit una afecció cardiològica tipificada d'accident de treball.

   Es tracta de dispositius multicompetents, orientats a la recuperació funcional dels pacients amb patologies cardíaques, i tenen per objectiu afavorir la reincorporació laboral.

   La rehabilitació cardíaca inclou la participació de diversos professionals (metge, infermer/a, fisioterapeuta-rehabilitador/a...) i té cura del pacient amb un enfocament integral. Se li ofereix tot el que necessiti perquè es restableixi bé i aviat.

   Per això, la rehabilitació integra:

   • Valoració clínica i tractament mèdic dels símptomes
   • Avaluació dels factors de risc cardiovascular
   • Entrenament mitjancçant la pràctica d'exercici físic
   • Educació i consells per a reduir els factors de risc, i promoure canvis saludables d'estil de vida
   • Concienciació de la persona perquè faci un bon seguiment i manteniment d'aquest canvi d'estil

   La Unitat de Rehabilitació Cardíaca inclou les actuacions següents:

   • Valoració inicial del pacient i estratificació de risc (alt, intermedi o baix)
   • Informació i comunicació amb l'equip assistencial, a fi que el pacient conegui i comprengui la seva malaltia i pugui expressar tots els dubtes i temors
   • Promoció d'hàbits de vida saludables, que aporta programes de deshabituació tabàquica, educació nutricional, exercici físic i control de l'extrès
   • Tractament específic de la patologia cardíaca i control dels factors de risc cardiovascular: hipertensió, colesterol, obesittat, diabetis...
   • Programa d'exercici físic pautat específicament segons les possibilitats de cada pacient i supervisat a tota hora

   Asepeyo Disposa d'Unitats de Rehabilitació Cardíaca a:

   • Hospital Asepeyo Sant Cugat (Barcelona)
   • Centro asistencial Madrid Francisco Silvela
   • Centro asistencial Valencia Cid
  • Una targeta d'assistència i de permanència de baixa mèdica.
  • Un informe mensual dels accidentats atesos sense baixa laboral, així com dels processos de baixa laboral.
  • Una història clínica única per treballador, informatitzada i accessible des de tota la xarxa assistencial pròpia d'Asepeyo. Això vol dir que un accidentat, malgrat que es trobi desplaçat en una altra banda de l'Estat, pot anar a visitar-se en qualsevol centre o hospital d'Asepeyo. Els metges que l'atenguin consultaran online les seves dades mèdiques, totalment actualitzades, les quals han estat introduïdes en el centre de referència o origen. Aquestes consultes estan reservades als professionals sanitaris i tenen totes les garanties de confidencialitat.
 • Cobertura assistencial: En els nostres centres, la disponibilitat de rebre assistència sanitària és efectiva durant les 12 hores d'obertura al públic. En els Centres d'Assistència Regional (CAR), uns equips de cirurgians traumatòlegs que compten amb un servei de guàrdia localitzable les 24 hores, es fan càrrec de les intervencions quirúrgiques urgents i programades.