Asepeyo

Saltar al contenido
  • Ajuda econòmica per a autònoms accidentatsAjuda econòmica per a autònoms accidentatsT'ajudem a mantener actiu el teu negoci mentre duri la teva baixa mèdica. Coneix les condicions de sol•licitud en el nostre manual d'ajuda social. [+] Ampliar notícia

  • Memòria Comissió de Prestacions Especials 2016Memòria Comissió de Prestacions Especials 2016La Comissió de Prestacions Especials d'Asepeyo va atendre 5.885 sol·licituds d'ajuda, a les quals es van destinar 12,77 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 15,4 % respecte al que es va concedir l'any 2015, amb una mitjana de 2.169,96 € per persona accidentada. [+] Ampliar notícia

  • Prestació per cura de fills amb càncer o malaltia greuPrestació per cura de fills amb càncer o malaltia greuEl Consell de Ministres va aprovar el Reial decret 1148/2011 que regula el reconeixement, en tots els règims del sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per a la cura de menors afectats de càncer o altra malaltia greu. Encara que la nova prestació entrés en vigor l'1 de gener de 2012 amb la Llei de pressupostos generals de l'Estat, va caler l'aprovació d'un reglament per a determinar el concepte de "malaltia greu" i l'aplicació als treballadors per compte propi, entre altres qüestions. [+] Ampliar notícia

  • Protecció per cessament d'activitat dels treballadors autònomsProtecció per cessament d'activitat dels treballadors autònomsLa Llei 32/2010, de 5 d'agost, per mitjà de la qual s'estableix un sistema específic de protecció per cessament d'activitat dels treballadors autònoms, es va publicar al BOE del 6 d'agost de 2010, i va entrar en vigor al cap de tres mesos, concretament el dia 6 de novembre de 2010. [+] Ampliar notícia

Accidents de treball i malaltia professional

Prestacions econòmiques

Asepeyo gestiona la tramitació i el pagament de les prestacions econòmiques dels treballadors accidentats, d'acord la legislació vigent. I, a més, amplia els beneficis socials que l'empresa ofereix al seu personal. Ho fa incrementat prestacions fent ús del Servei d'Assistència Social i el Fons d'Assistència Social.

Pel que fa a la cobertura d'accidents de treball i malalties laborals, Asepeyo assumeix el pagament d'aquestes prestacions:

Aquest és un apartat dels serveis que fan que ens sentim particularment satisfets, no tan sols per la seva sensibilita, sinó també per l'oportunitat que ens dóna de poder ajudar en un gran nombre d'actuacions, i per la confiança que hi dipositen les empreses mutualistes i el seu personal.

Subsidis temporals

Mentre el treballador està de baixa:

  • Incapacitat temporal: cobra un subsidi del 75% del salari declarat, que rep de l'empresa (i aquesta el dedueix de les assegurances socials). En cas que al treballador se li acaba el contracte de treball la mútua li abona directament el subsidi.
  • Transport i trasllat: Asepeyo es fa càrrec de les despeses de la persona accidentada, prèvia autorització.

Indemnitzacions a preu fix o pensions

Amb la resolució en ferm de l'organisme competent:

  • Lesions permanents no invalidants: pagament únic, d'acord amb la taula de barems legal vigent.
  • Incapacitats permanents parcials per al treball: s'indemnitza amb un preu fix que consisteix en 24 mensualitats del total de la base de cotització de la persona lesionada.
  • En les incapacitats permanents totals, quan el treballador queda impossibilitat per exercir la seva professió habitual, rep una indemnització de renda vitalícia que consisteix en el 55% del salari, o el 75% si és major de 55 anys.
  • En el cas de l'incapacitat permanent absoluta, que és quan l'accidentat es veu impossibilitat de treballar en qualsevol feina , la renda aleshores és del 100% de la base reguladora. En el cas de gran invalidesa, s'incrementarà amb un complement destinat al fet que l'invàlid pugui remunerar a la persona que li atengui per a realitzar els actes essencials de la vida. La seva quantia serà la suma del 45% de la base mínima de cotització vigent en el moment del fet causant i el 30% de l'última base de cotització del treballador per contingències professionals.

Defunció

Els vidus, vídues i descendents d'accidentats morts a la feina tenen dret al cobrament d'una pensió (equivalent a un 52% per viduïtat i un 20% per orfandat), més despeses de sepeli. Com també al cobrament únic de 6 mensualitats del salari i una mensualitat per cada fill/a menor. En cas de beneficiaris diferents als esmentats, la legislació preveu indemnitzacions als familiars directes (pares, germans del difunt, que convisquessin i estiguessin al seu càrrec).

La quantia de la prestació d'orfandat és del 20% de la base reguladora. La suma de les pensions de mort i supervivència no podrà superar el 100% de la base reguladora, tret que concorrin diverses pensions d'orfandat amb una de viduïtat del 70%. En aquest cas, la suma de totes les pensions no podrà ser superior al 118%; és a dir, 70% de viduïtat i 48% entre els tres o més orfes amb dret a pensió d'orfandat.