Asepeyo

Saltar al contenido
 • Cambios en la regulación del sistema de incentivos de prevención Bonus ( RD 231/2017)Cambios en la regulación del sistema de incentivos de prevención Bonus (RD 231/2017)Resumen de las novedades del RD 231/2017 que regula el sistema de incentivos para la prevención Bonus, que tiene por objeto conseguir una gestión del incentivo más ágil. [+] Ampliar notícia

 • Campanya caídas de alturaNueva campaña Caídas de altura, un riesgo en todas las empresasCoincidiendo con el 28 de abril, Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, ponemos en marcha esta nueva campaña para prevenir las caídas de altura. [+] Ampliar notícia

 • Sello IQNET SR10 de Aenor para AsepeyoCertificación de responsabilidad social IQNET SR10 de AenorEl director gerente de Asepeyo, Vicente Aparicio Mulet, ha recibido la certificación del Sistema de Gestión de la Responsabilidad Social que concede AENOR, como reconocimiento y evidencia de la conformidad del sistema de gestión de Asepeyo con el estándar IQNet SR10 durante un acto celebrado en las oficinas centrales de la Mutua en Barcelona. [+] Ampliar notícia

 • Inauguración de nuevas instalaciones en CórdobaInauguración de nuevas instalaciones en CórdobaSalvador Blanco, vicepresidente de la Diputación de Córdoba, ha inaugurado las nuevas instalaciones de Asepeyo en la localidad. El acto ha contado con numerosos empresarios y representantes del tejido empresarial de Córdoba además de otras instituciones y asociaciones empresariales. [+] Ampliar notícia

 • Equipos Asepeyo Oxfam TrailwalkerNuestros equipos reciben el premio a la superación en la TrailwalkerLa organización de la carrera solidaria Trailwlaker ha concedido el premio "Superación" a Asepeyo como reconocimiento al esfuerzo de los participantes con diversidad funcional. Una año más, nuestra participación en esta actividad ha sido posible gracias al programa de ayudas sociales colectivas de la Comisión de Prestaciones Especiales de Asepeyo y a la implicación de empleados y pacientes. [+] Ampliar notícia

Accidents de treball i malaltia professional

Prestacions econòmiques

Asepeyo gestiona la tramitació i el pagament de les prestacions econòmiques dels treballadors accidentats, d'acord la legislació vigent. I, a més, amplia els beneficis socials que l'empresa ofereix al seu personal. Ho fa incrementat prestacions fent ús del Servei d'Assistència Social i el Fons d'Assistència Social.

Pel que fa a la cobertura d'accidents de treball i malalties laborals, Asepeyo assumeix el pagament d'aquestes prestacions:

Aquest és un apartat dels serveis que fan que ens sentim particularment satisfets, no tan sols per la seva sensibilita, sinó també per l'oportunitat que ens dóna de poder ajudar en un gran nombre d'actuacions, i per la confiança que hi dipositen les empreses mutualistes i el seu personal.

Subsidis temporals

Mentre el treballador està de baixa:

 • Incapacitat temporal: cobra un subsidi del 75% del salari declarat, que rep de l'empresa (i aquesta el dedueix de les assegurances socials). En cas que al treballador se li acaba el contracte de treball la mútua li abona directament el subsidi.
 • Transport i trasllat: Asepeyo es fa càrrec de les despeses de la persona accidentada, prèvia autorització.

Indemnitzacions a preu fix o pensions

Amb la resolució en ferm de l'organisme competent:

 • Lesions permanents no invalidants: pagament únic, d'acord amb la taula de barems legal vigent.
 • Incapacitats permanents parcials per al treball: s'indemnitza amb un preu fix que consisteix en 24 mensualitats del total de la base de cotització de la persona lesionada.
 • En les incapacitats permanents totals, quan el treballador queda impossibilitat per exercir la seva professió habitual, rep una indemnització de renda vitalícia que consisteix en el 55% del salari, o el 75% si és major de 55 anys.
 • En el cas de l'incapacitat permanent absoluta, que és quan l'accidentat es veu impossibilitat de treballar en qualsevol feina , la renda aleshores és del 100% de la base reguladora. En el cas de gran invalidesa, s'incrementarà amb un complement destinat al fet que l'invàlid pugui remunerar a la persona que li atengui per a realitzar els actes essencials de la vida. La seva quantia serà la suma del 45% de la base mínima de cotització vigent en el moment del fet causant i el 30% de l'última base de cotització del treballador per contingències professionals.

Defunció

Els vidus, vídues i descendents d'accidentats morts a la feina tenen dret al cobrament d'una pensió (equivalent a un 52% per viduïtat i un 20% per orfandat), més despeses de sepeli. Com també al cobrament únic de 6 mensualitats del salari i una mensualitat per cada fill/a menor. En cas de beneficiaris diferents als esmentats, la legislació preveu indemnitzacions als familiars directes (pares, germans del difunt, que convisquessin i estiguessin al seu càrrec).

La quantia de la prestació d'orfandat és del 20% de la base reguladora. La suma de les pensions de mort i supervivència no podrà superar el 100% de la base reguladora, tret que concorrin diverses pensions d'orfandat amb una de viduïtat del 70%. En aquest cas, la suma de totes les pensions no podrà ser superior al 118%; és a dir, 70% de viduïtat i 48% entre els tres o més orfes amb dret a pensió d'orfandat.